Go Back

Bowl Silicone O Ring (VRT350, VRT330, VRT400)

$2.00

QTY
Bowl Silicone O Ring for Omega Juicers VRT350, VRT330, VRT400

Part Number: PVRT330-11